Premios Lois Peña Novo 1997

  Premios Lois Peña Novo 1997

  Reunidos na Casa do Concello de Redondela o día 26 de maio de 1997 os membros do xurado dos PREMIOS LOIS PEÑA NOVO integrado por D. Ramón Villares Paz, Catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago; Dona Ana Echeandía Mota, Secretaria Xeral do Concello de Noia; Don Luís García Mañá, Comisario Xefe da Policía de Vigo-Redondela; Don Antón Piñeiro Feijoo, responsable do Servicio de Cultura do Concello de Celanova; Don Francisco Xabier Fraga Rodríguez, Secretario da Xunta de Persoal do Concello de Fene, premiado edición anterior, e actuando como secretaria do xurado Dona Carme Pérez Vaquero, Secretaria da Xunta de Persoal do Concello de Redondela, logo de deliberaren sobre as propostas presentadas acordan outorga-los Premios Lois Peña Novo nesta III edición a:

  ÓS FUNCIONARIOS DO CONCELLO DE VIGO que veñen desenvolvendo, dende o ano 1984 e de xeito progresivo,  as súas tarefas administrativas en lingua galega adiantándose ás disposicións legais que consagraron a súa oficialidade. Considera o xurado que actitudes de implicación e participación no uso cotiá da lingua por parte dos funcionarios públicos contribúen a impulsaren o proceso de normalización lingüística nos concellos galegos. Así mesmo, é opinión unánime do xurado, que esta dinámica galeguizadora dos funcionarios públicos axuda á expansión da lingua galega na sociedade.

  Á BRIGADA DA POLICÍA CIENTÍFICA DA COMISARIA DE VIGO-REDONDELA, por considera-lo xurado o esforzo que está a facer na elaboración de informes periciais, actas de inspección ocular, informes técnicos, etc… que se remiten ás autoridades xudiciais e administrativas. Salienta o xurado o feito de que sexa esta Brigada da Policía Nacional a que manifeste especial sensibilidade polo uso da nosa lingua no seu eido profesional. Faise constar que o membro do xurado, Don Luís García Mañá, abstense na votación desta proposta dada a súa pertenza e xefatura deste Corpo de Policía.

  A DON XOAQUÍN MONTEAGUDO ROMERO, Secretario xeral do concello de Muros pola súa obra FORMULARIO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES LOCAIS, editado pola Escola Galega de Administración Pública na súa colección de Manuais. Considera o xurado que se trata dunha obra transcendente pola súa aportación de modernidade á linguaxe administrativa converténdoa nun medio de comunicación áxil, eficaz e comprensible para a cidadanía.

  A DON PEDRO BENAVENTE JAREÑO, veterinario titular do Concello de Sanxenxo, que demostra, malia non ser galego de nación, unha especial sensibilidade para arrequece-la terminoloxía científica en lingua galega con obras de investigación publicadas que son de especial interese para especialistas e para a normalización da lingua galega en ámbitos específicos da súa especialidade.

  Premios Lois Peña Novo 1997
  Previous articlePremios Lois Peña Novo 1996
  Next articlePremios Lois Peña Novo 1998

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here