GaliciaHoxe.com – María do Ceo dálle voz ao himno do lendario territorio do Couto Mixto

A cantante lu xo-galega María do Ceo presentou ao mediodía de onte na igrexa de Santiago de Rubiás, non Concello de Baltar, Ourense, un himno novo para ou histórico terri torio do Couto Mixto.

A peza, con letra de Ar mando González, foi canta da pola intérprete durante a cerimonia e entregada á Asociación de Amigos do Couto Mixto nun disco compacto como agradece mento ao nomeamento da cantante como nova Xuí za Honoraria do lendario lugar. Este título era esco lleito antigamente polos cidadáns do Couto Mixto e tiña unha función repre sentativa na comunidade. A cantante, que deu un concerto a noite de onte na parroquia de Valadares, en Vigo, foi escollida pola Aso ciación de Amigos do Couto polo seu “traballo coa cul tura Galaico-Portuguesa”.

O Couto Mixto situába se ao sur da provincia de Ourense, preto da estrema con Portugal e comprendía as tres aldeas de Santiago, Rubiás e Meaus, cun terreo de 27 metros cadrados.

Terra libre. Ou territo rio existiu como terra libre ata a sinatura do Tratado de Lisboa non ano 1864 e vos seus habitantes gozaban dunha serie de privilexios coma a exención de impos tose, a liberdade de escolla dá nacionalidade -portu guesa ou española- así co mo ou dereito de asilo para fuxidos ou a liberdade de comercio, que incluía ou de reito á libre circulación en tre os dous estados para ou troco de víveres ou tabaco.

Previous articleFaro de Vigo – O Couto Mixto estrena himno con letra de González y música de María do Ceo
Next articleEl Correo Gallego – María do Ceo dálle voz ao himno do lendario territorio do Couto Mixto